The 3rd Workshop on Big Data Quality Management (BDQM 2018)

Home   |   Call for Papers  |  Submission  |  Accepted Papers  |  Program Committee  |  Contact UsProgram Chair:

• Qun Chen, Northwestern Polytechnical University

Potential PC members:

• Hongzhi Wang, Harbin Institute of Technology
      • Guoliang Li, Tsinghua University
      • Rui Zhang, The University of Melbourne, Australia
      • Zhifeng Bao, RMIT, Australia
      • Xiaochun Yang, Northeast University
      • Yueguo Chen, Renmin University
      • Nan Tang, QCIR
      • Rihan Hai, Lehrstuhl Informatik 5
      • Laure Berti-Equille, Hamad Bin Khalifa University
      • Yingyi Bu, Couchbase
      • Jiannan Wang, Simon Fraser University
      • Xianmin Liu, Harbin Institute of Technology
      • Zhijing Qin, Pinterest
      • Cheqing Jin, East China Normal University
      • Wenjie Zhang, University of New South Wales
      • Shuai Ma, Beihang University
      • Lingli Li, Heilongjiang University
      • Hailong Liu, Northwestern Polytechnical University